Thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.

thu-tuc-ho-dang-ky-kinh-doanh

1. Văn bản pháp luật quy định bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh :

Luật Doanh nghiệp 2005.
Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính Phủ về Đăng ký doanh nghiệp.
Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.
Thông tư số 01/2013/TT – BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục , hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm :

– Thông báo, thay đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh ;

– Quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của : Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên ; Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên ; Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần ;

– Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ;

– Biên bản họp v/v thay đổi đăng ký kinh doanh ;

– Các giấy tờ khác cần thiết có liên quan ;

Sau khi đã có hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tiến hành nộp tại cơ quan nhà nước ( Sở kế hoạch và Đầu tư địa phương) để tiến hành làm thủ tục bổ sung . Khi nhận kết quả , nếu người đại diện theo pháp luật không đến được thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác tới nhận theo quy định pháp luật.

Chú ý : – Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.