Tag: hoàn thuế gtgt hàng xuất khẩu

Hướng dẫn khẩu trừ, hoàn thuế GTGT

Nếu nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhà cung cấp theo nghị đinh 83/2013/ NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính thì: Nhà ...