Tag: thủ tục chuyển đổi công ty

Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn. 1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển ...