Tag: sản phẩm cơ khí

Sửa đổi luật ưu đãi thuế cho công nghiệp

Quy định cá nhân chuyển nhượng bất động sản nộp thuế 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng và cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần chuyển nhượng như dự thảo luật sẽ bảo đảm tính minh bạch, phù hợp với đối tượng nộp thuế ...