Tag: các loại mức phí phổ biến

Mức phí trước bạ 12% sẽ được áp dụng ?

Cục thuế TP. Hà Nội cũng yêu cầu các Chi cục Thuế nghiêm túc thực hiện: Phổ biến đến toàn thể công chức các nội dung trên và niêm yết công khai thông tin về việc áp dụng mức lệ phí trước bạ mới tại địa điểm thu lệ phí trước bạ. Với các trường ...