Hướng dẫn khẩu trừ, hoàn thuế GTGT

Nếu nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhà cung cấp theo nghị đinh 83/2013/ NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính thì: Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng; người nộp thuế không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan và không được hạch toán chi phí được trừ để tình thuế TNDN.

huong-dan-khau-tru-hoan-thue-gtgt

Ngày 27 tháng 7 năm 2015 Tổng cục thuế ban hành công văn 3017/TCT-KK. Hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT trong trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký quá thời hạn quy định tại Nghi dinh số 83/2013/NĐ-CP và Thông tư số 156/2013/TT-BTC

– Trường hợp người nộp thuế sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế, đã thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho nhà cung cấp theo hình thức không dùng tiền mặt và đáp ứng được các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

– Trường hợp người nộp thuế sử dụng tài khoản ngân hàng ( không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuê theo nghị đinh 83/2013/ NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính ) để thanh toán tiền mua hàng hóa , dịch vụ từ nhà cung cấp trong nước thì người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời:

1/. Nếu nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhà cung cấp theo nghị đinh 83/2013/ NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính thì: Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng; người nộp thuế không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan và không được hạch toán chi phí được trừ để tình thuế TNDN.

2/. Nếu nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhà cung cấp theo nghị đinh 83/2013/ NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính nhưng quá thời hạn quy định , hoặc người nộp thuế đã thông báo bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho quan thuế trước khi cơ quan thuế ra công bố quyết đinh thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì cơ quan thuế phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản có liên quan, trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.